1Мусійчук, ВА
1A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine. 4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2015, 1-2:77-86
Рубрика: Китай та його сусіди
Мова: українська
Анотація: 

Досліджено політичний дискурс В’єтнаму стосовно оцінок історичного поступу і сучасного стану в’єтнамо-китайських відносин (починаючи зі встановлення дипломатичних відносин з КНР у 1950 р. і донині). Залучені документи та промови діючих та колишніх в’єтнамських політиків, що дає змогу оцінити об’єкт дослідження з різних ракурсів. Також особлива увага звертається на визначальний вплив історичних умов та глобальних світових стратегій на в’єтнамо-китайські взаємини та їхню політичну оцінку. Виявлено, що на різних етапах відносин між двома державами відбувались кардинальні зміни у ставленні до країни-сусіда від родинно-дружніх до відкрито ворожих і навпаки.

Ключові слова: В’єтнам, дипломатичні відносини, дружба, Китай, конфлікт, кордон, Південно-Китайське море, політичний дискурс, сусідство

Повний текст (PDF)

References: 
 1. Мурашева Г. Ф. Политика Вьетнама в отношении Китая в начале ХХІ в. (идеологический аспект) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность, 2007, № 4.
 2. Cố TBT Lê Duẩn: 'Chúng ta không được phép sợ Trung Quốc!' // Một thế giới, 08-07-2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://motthegioi.vn/xa-hoi/co-tbt-le-duan-chung-ta-khong-duoc-phep-so-trung-quoc-85605.html
 3. Đại tướng Phạm Văn Trà nói về vụ tàu chiến Trung Quốc đe doạ tàu Việt Nam // Dân trí, 29/11/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://dantri.com.vn/xa-hoi/dai-tuong-pham-van-tra-noi-ve-vu-tau-chien-trung-quoc-de-doa-tau-viet-nam-20151129132655931.htm
 4. Đức Dương. Bốn thành tựu và ba trở ngại trong quan hệ Việt – Trung // VnExpress, 16/1/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/bon-thanh-tuu-va-ba-tro-ngai-trong-quan-he-viet-trung-3132907.html
 5. Hai tổng bí thư đảng Việt – Trung điện đàm // VnExpress, 11/2/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/hai-tong-bi-thu-dang-viet-trung-di...
 6. Phan Th Hoài. Hồ Chí Minh – Người đặt nền móng mối quan hệ Việt – Trung  // Khu di tích Ch tch H Chí Minh ti Ph Ch tch, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=739&sitepageid=424#sthash.x3BQ3YRP.dpuf
 7. Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua / Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội, 10/1979. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sachhiem.net/LICHSU/NXB_ST/NXBSuThat_1.php
 8. Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc // VnExpress, 6/11/2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/viet-nam-trung-quoc-ra-tuyen-bo-chung-3308084-p2.html
 9. Trần Quang Cơ. BCT đánh giá cuộc đám phám tháng 6/1990 // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004а. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/37.html
 10. Trần Quang Cơ. Cuộc gặp cấp cao Việt – Trung tại Thành Đô 3-4/9/90 // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004б. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/41.html
 11. Trần Quang Cơ. Đại hội VII và cái giá phải trả cho việc bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004в. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/53.html
 12. Trần Quang Cơ. Nguy cơ lớn nhất và thúc bách nhất đe doạ an ninh và phát triển của ta là từ đâu? // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004г. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/63.html
 13. Trần Quang Cơ. Thành Đô là thành công hay là thất bại của ta? // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004д. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/43.html
 14. Trần Quang Cơ. Thuốc đắng nhưng không dã được tật // Hồi ức và Suy nghĩ // Truyền thông, số 14, 2004е. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.truyen-thong.org/so14/32.html
 15. Võ Văn Kiệt. Thư gửi Bộ Chính trị 9/8/1995// Diễn Đàn, số 48, 1/1996.
 16. Vũ Hồng Lâm. Lịch sử quan hệ Việt Trung nhìn từ góc độ đại chiến lược // Thời Đại Mới, số 2, 7/2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tapchithoidai.org/200402_VHLam.htm