1Кірносова, НА
1PhD (Comparative literature), Associate Professor
Kitaêznavčì doslìdžennâ 2016, 1-2:30-40
Рубрика: Історія, філософія та наука Китаю
Мова: українська
Анотація: 

У статті розглянуто з точки зору сучасної когнітивістики такі ідеї з трактату давньокитайського логіка Ґунсуня Луна: формування категорій на основі попарного виділення окремих ознак; розрізнення матеріальних речей і їхніх ментальних образів; використання логічних операторів задля розрізнення множин та ідея про те, що цілісність не є простою сумою ознак. Крім того, у статті запропоновано способи перекладу ключових понять трактату.

Ключові слова: категорія, логіка, ментальний образ, ознака

Повний текст (PDF)

References: 
  1. Древнекитайская философия. –Т.2. – М., 1973. – С.59-65
  2. Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. – М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М.Л.Титаренко, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов. - 2006. - 727 с. С.210-211.
  3. Кравченко А. В. Знак. Значение. Знание. Очерк когнитивной философии языка. – Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография №1», 2001. – 261 с.
  4. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира /Рос. Академия наук. Ин-т языкознания. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
  5. Мауро Т. Де. Введение в семантику / Перевод с итальянского Б. П. Нарумова. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. – 240 с.
  6. 公孙龙子/(战国)公孙龙 著。- 长春:时代文艺出版社,2008。
  7. 语言与逻辑/王克喜著。- 北京:中国书籍出版社,2012。
  8. 公孙龙子/(战国)公孙龙 著。 - 长春:时代文艺出版社,2008